دستفروشی تربیت مدرسه‌ای

دستفروشی تربیت مدرسه‌ای، نوعی بی نظمی و بی بند وباری در ارائه خدمات تربیت مدرسه‌ای است، و در کشور ما که انسجام اجتماعی از دغدغه های مهم است، یک چالش و تهدید جدی محسوب می شود. محمد حسنی

دستفروشی تربیت مدرسه‌ای

محمد حسنی، کارشناس تعلیم و تربیت

در جامعه به ویژه در شهرهای بزرگ و کنار رویدداد های اجتماعی مهم مثل تجمعات مردم، حاشیه خیابان های پر رفت و آمدش در متروها و حتی در ترافیک های طولانی مدت، دستفروشی را زیاد مشاهده کرده ایم. دستفروشی پدیده‌ای اجتماعی در نهاد توزیع کالاهاست که سابقه دیرینه ای در جوامع گذشته دارد که خانواده ها محصولات مازادشان را عرضه می کردند. دستفروشی پدیده‌ای اجتماعی در نهاد توزیع کالاهاست که سابقه دیرینه ای دارد.