فیلم| اجتماع برخی از دانشجویان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان

فیلم| اجتماع برخی از دانشجویان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان

فیلم| اجتماع برخی از دانشجویان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان