فیلم | بارش نخستین برف پاییزی در شهرستان فریدونشهر اصفهان

نخستین برف پاییزی از صبح امروز در فریدونشهر اصفهان باریدن گرفت و این شهر را سفید پوش کرد.

فیلم | بارش نخستین برف پاییزی در شهرستان فریدونشهر اصفهان