چرا خداوند اجازه می دهد در جهان شرور و بدبختی ها وجود داشته باشد؟/تبیین باورهای بنیادین دینی در تربیت دینی – بخش سیزدهم

لازمه آفرینش انسان اختیار دادن به اوست و همین اختیار که لازمه انسان است برخی موارد به صورت جنایت از جانب افراد شرور بروز می کند. حمیدرضا آیت اللهی

چرا خداوند اجازه می دهد در جهان شرور و بدبختی ها وجود داشته باشد؟/تبیین باورهای بنیادین دینی در تربیت دینی - بخش سیزدهم

حمیدرضا آیت اللهی

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است به همین جهت سلسله گفتارهایی بر اساس تجربیات علمی و فلسفی چند دهساله تنظیم شده است تا قدم قدم این مفاهیم و باورها روان و بدور از اصطلاحات فنی بگونه ای بازگو شود که بتواند راهنمایی برای مربیان برای نحوه انتقال آن ها به متربیان بگردد.

درگفتار قبل به راز تفاوت ها و محرومیت های برخی افراد پرداختیم و گفتیم که محدودیت های وجودی ما قابل انفکاک از ما نیستند و هرکس موجودیتش به محدودیت هایی است که دارد وگرنه آن فرد نبود. خداوند قوانینی که لازمه بهترین شرایط در زمین است قرارداده است که به صورتهای مختلف بروز می کند.