ماه: دسامبر 2023

با تشکیل هیأت امنای بازار اصفهان برای نخستین بار، بازاریان این شهر برای حل و فصل مشکلات محل کسب و کار خود به صورت مشارکتی تصمیم‌گیری می‌کنند، تصمیماتی که می‌تواند منجر به حل و فصل مشکلات چندین ساله بازار بزرگ اصفهان شود.