دسته: خراسان جنوبی

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی گفت: وضعیت خراسان جنوبی در منابع اعتباری عمرانی در مقایسه با میانگین کشوری که متوسط رشد اعتبارات عمرانی آن ۱۵/۰۴ درصد است، این شاخص برای خراسان جنوبی ۱۷/۰۴ درصد می‌باشد که دو درصد نسبت به میانگین کشور بالاتر هستیم.