مدیرعامل یکی از بانک های کشور با بیان اینکه در حال حاضر پرداخت حجم تسهیلات تکلیفی خارج از توان واقعی شبکه بانکی است، گفت: منابع قابل استفاده بانک ها به هیچ وجه قادر به پوشش این حجم از تسهیلات تکلیفی نیست.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: این عنصر تواضع را خیلی می‌توان در مورد حاج قاسم سلیمانی شهید بزرگوار ایران اسلامی سراغ گرفت زیرا این صفت ارزشمند تواضع باعث شد که بیش از ۳۰ میلیون نفر در مراسم و داع با او شرکت کردند

تاریخ به خوبی قهرمانی هایت را به یاد دارد، همان قهرمانی هایی که چشم دشمنت را کور کرده بود و کینه اش را خالی کرد. اما ژنرال بگذار من پدر صدایت بزنم از دلتنگی هایم بگویم، از غزل سعدی بخوانم و شکوه کنم به روزگار…

تاریخ به خوبی قهرمانی هایت را به یاد دارد، همان قهرمانی هایی که چشم دشمنت را کور کرده بود و کینه اش را خالی کرد. اما ژنرال بگذار من پدر صدایت بزنم از دلتنگی هایم بگویم، از غزل سعدی بخوانم و شکوه کنم به روزگار…