ماه: آگوست 2023

باروری ابرها یکی از شاخه‌های علم تعدیل‌ آب‌ و هواست و شامل تأثیر‌گذاری بر سیستم‌های ابری موجود می‌شود. البته اولین شرط تأثیرگذاری بر یک سیستم ابری، وجود ابر است و در واقع بدون وجود ابر، این تاثیرگذاری مفهومی نخواهد داشت.

معاون جهاد آبرسانی وزارت نیرو گفت: پیش نویس سند آبرسانی به مناطق محروم کشور در راستای برنامه‌ریزی و تدوین برنامه و عملکرد آتی پروژه‌های آبرسانی با هدف آبرسانی به روستاهای محروم مواجهه با تنش آبی شرکت‌ها نهایی شد.